Vilkår for installation og brug af Intercount

Ved installation eller ibrugtagning af InterCount, betragtes nedenstående vilkår som accepteret af brugerrettighedsejeren (sidst opdateret 1. januar 2023).

 

DEFINITIONER

I nærværende vilkår forstås ved:
InterCount: En modulopbygget økonomisoftware, som hjælper virksomheden med at administrere og forenkle bogførings- og regnskabsprocesserne i virksomheden. Softwaren tilbyder desuden en række funktioner indenfor økonomistyring, budgettering og rapportering. 
InterCount er tilgængelig via en sikker forbindelse på internettet. 

Brugerrettighedsejer: Den person, som via modtagelse af brugerID og password, samt via betaling, har modtaget en personlig ret til brug af et eller flere moduler i InterCount. 

Brugerrettighedshaver: Den person som via modtagelse af brugerID og password har modtaget en personlig ret til brug af et eller flere moduler i InterCount. 

SEGES Innovation P/S: Virksomhed, som er ansvarlig for udvikling, drift og vedligeholdelse af InterCount, samt foretager opkrævning af abonnement for adgang til InterCount. 

DLBR: Et landsdækkende samarbejde mellem rådgivnings- og vidensvirksomheder.

DLBR-virksomhed: Rådgivningsvirksomhed, som står for formidling af salg af abonnement til InterCount.

Abonnement til InterCount: Pris på InterCount er en ren abonnementspris på anvendelse af de moduler, der er tegnet abonnement på. Betaling for kurser, bogføringsfaglig bistand og andre former for service, er ikke indregnet i abonnementsprisen. Hotline og service ydes som udgangspunkt via www.intercount.dk  og via de kontaktinformationer, der fremgår af siden. Hotline på tekniske problemer kan desuden ydes hos SEGES Innovation P/S på telefon 70155015. 

 

BRUGERRETTIGHEDER

Brugerrettighedsejeren: Produktionsdata (lokationsdata, økonomioplysninger, animalskproduktion, planteproduktion), stamoplysninger og kontaktoplysninger. 

SEGES Innovation P/S behandler ingen følsomme personoplysninger. 

SEGES Innovation P/S må overføre personlysninger til tredjelande, forudsat en sådan overførsel er nødvendig for at SEGES Innovation P/S kan levere InterCount.

Brugerrettighedsejerens adgang til InterCount er personlig og må kun anvendes i forbindelse med brugerrettighedsejerens egen virksomhed. 

Et abonnement til InterCount giver brugerrettighedsejeren 3 adgange/licenser. Brugerrettighedsejeren kan således inden for abonnementet give 2 andre adgang til InterCount, eksempelvis en ægtefælle, ansat og/eller ekstern rådgiver. Hvis brugerrettighedsejeren har behov for at give adgang til yderligere personer, skal der tegnes abonnement for yderligere adgange/licenser. 

Det er brugerrettighedsejerens ansvar at administrere, hvem der har adgang til InterCount. Det er op til brugerrettighedsejeren at aftale individuelt med brugerrettighedshavere af InterCount, hvad en adgang må benyttes til. Adgangen administreres via ”Adgang for andre brugere” fra Landmand.dk. Uddelegeret adgang til DLI-brugere giver både læse- og skriveadgang. Denne adgang kan til enhver tid tilbagekaldes.

Misbrug eller uberettiget overladelse af adgangen til andre, jf. ovenfor, vil ydermere medføre, at adgangen til InterCount betragtes som opsagt for såvel brugerrettighedsejer og brugerrettighedshavere, hvilket betyder, at adgangen til InterCount lukkes med omgående virkning.

 

PRISER OG BETALING

Abonnementsprisen for InterCount beregnes bl.a. på baggrund af nettoomsætningen i seneste afsluttede regnskab og af antal bilag, og prisen fremgår af den til enhver tid gældende prisliste, som findes på www.seges.dk/software/priser og beregnes fra den 1. januar til 31. december (helt års abonnement) ved tilmelding i perioden 1. januar til 30. juni. Foretages tilmelding i perioden 1. juli til 31. december (halvt års abonnement), beregnes abonnementet for perioden 1. juli til 31. december.

Fortsættes abonnementet i et ny år opkræves abonnementet for perioden 1. januar til 31. december. Fortløbende abonnement opkræves pr. 1. januar.
1. års abonnementsafgift opkræves i forbindelse med ibrugtagning.

Medmindre SEGES Innovation P/S har modtaget en opsigelse af abonnementet, forlænges dette automatisk ved årsskiftet, hvorefter abonnementsafgiften opkræves en gang årligt i 1. kvartal.
Ved for sen indbetaling pålægges et rykkergebyr på 100,00 kr. samt morarenter i henhold til renteloven. Overgives sagen til inkasso, opkræves et inkassogebyr på 100,00 kr.

Manglende betaling, trods påkrav med betalingsfrist, betragtes som misligholdelse og medfører, at adgangen til InterCount lukkes. Abonnementet genåbnes, når det skyldige beløb inkl. renter og eventuelle omkostninger er fuldt betalt.

 

ÆNDRING AF ABONNEMENT

SEGES Innovation P/S forbeholder sig ret til uden varsel at ændre abonnementsvilkårene om priser og betalingsbetingelser. Eventuelle ændringer af priser og betalingsbetingelser vil fremgå af den årlige opkrævning.

Ændringer af øvrige vilkår kan ske med et varsel på 15 dage og varsles enten via e-mail, brev eller den årlige opkrævning af abonnement (faktura fremsendt i 1. kvartal).

 

OPSIGELSE

Skriftlig opsigelse af abonnement på InterCount skal ske til SEGES Innovation P/S, og kan tidligst have virkning fra førstkommende årsskifte. Allerede betalt abonnement og skyldigt – men endnu ikke opkrævet abonnement – refunderes ikke ved opsigelse. I en periode på 14 dage efter modtagelse af faktura for forudbetalt abonnement, er brugerrettighedsejeren berettiget til at opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning. 

Ved opsigelse er brugerrettighedsejer forpligtiget til at sikre sig kopi af det materiale, der er udarbejdet på baggrund af InterCount. Bliver der behov for at fremskaffe materiale efter opsigelsen, påhviler de økonomiske omkostninger for fremskaffelse af materialet den tidligere brugerrettighedsejer. 

 

KRAV TIL UDSTYR

Brugerrettighedshaveren er selv ansvarlig for opdatering af eget IT-udstyr (hardware, operativsystem, firewall og anden software), så det kan håndtere nyeste version af InterCount. Tekniske krav til at kunne anvende InterCount er beskrevet på www.intercount.dk.

 

TAVSHEDSPLIGT

Ansatte ved SEGES Innovation P/S har tavshedspligt om alle oplysninger, som de via deres adgang til InterCount måtte få om brugerrettighedsejerens data i InterCount.

 

OPHÆVELSE

SEGES Innovation P/S kan ophæve et abonnement ved væsentlig misligholdelse.

Væsentlig misligholdelse kan f.eks. være videresalg af abonnementet eller produktet til tredjemand, videregivelse af produktet, koder mm. til tredjemand, manglende betaling. 
Ved ophævelse tilbagebetales forudbetalt abonnement ikke.

 

OPHAVSRET

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. har alle immaterielle rettigheder til InterCount samt de tilknyttede services og funktioner, medmindre andet er udtrykkeligt angivet.
Med virkning fra 1. januar 2022 har Landbrug & Fødevarer F.m.b.A, overdraget brugsretten til InterCount samt de tilknyttede services og funktioner til SEGES Innovation P/S, CVR-nr.: 42909769, som i den forbindelse overtager ansvaret for udvikling, drift og vedligeholdelse heraf.

 

ANSVAR

SEGES Innovation P/S er ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

SEGES Innovation P/S ansvar er under alle omstændigheder begrænset beløbsmæssigt, således at erstatning aldrig kan overstige den årlige abonnementspris for InterCount.

SEGES Innovation P/S er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller andet indirekte og/eller ikke-økonomisk tab.

Abonnenten kan alene rejse krav mod SEGES Innovation P/S og ikke mod de enkelte medarbejdere.

Sikkerhedskopiering og opbevaring af data påhviler alene brugerrettighedsejeren. Mistede eller ødelagte data erstattes ikke. 

Kun i det omfang lovgivningen pålægger SEGES Innovation P/S’ produktansvar på objektivt grundlag, er SEGES Innovation P/S ansvarlig for personskade samt forbrugertingsskade, der er forårsaget af et defekt produkt.

SEGES Innovation P/S påtager sig intet ansvar for, at InterCount er kompatibel med nye versioner, opdateringer m.v. af tredjepartssoftware.

 

LOVVALG OG VÆRNETING 

Enhver tvist er underlagt dansk ret bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler. 
Anmeldelse af eventuelle krav skal ske til SEGES Innovation P/S’ ansvarsforsikringsselskab v/Afdelingen for Skade og Ansvar, att., Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N. 
En eventuel retssag skal anlægges ved Retten i Aarhus.

 

PERSONDATA / ØVRIGE VILKÅR

SEGES Innovation P/S vil – ved brugerrettighedsejerens anvendelse af InterCount – anvende brugerrettighedsejerens personoplysninger til analyse-, forsknings- og statistiske formål. I den forbindelse kan SE-GES Innovation P/S samkøre datasæt modtaget fra andre virksomheder, lokalforeninger, og fra øvrige virksomheder, med egne data. SEGES Innovation P/S agerer i disse tilfælde som selvstændig dataansvarlig i henhold til Persondataforordningen, og brugerrettighedsejeren giver ved underskrift af dette Abonnement (selv eller på vegne af sine ansatte og/eller brugerrettighedshavere) samtykke og tilladelse til, at SEGES Innovation P/S kan benytte personoplysningerne til de førnævnte formål. 

SEGES Innovation P/S behandler endvidere personoplysninger på vegne af brugerrettighedsejeren i det omfang, at SEGES Innovation P/S ikke er selvstændig dataansvarlig for sådanne personoplysninger efter punktet ovenfor. Medmindre der er indgået en særskilt databehandleraftale, vil SEGES Innovation P/S behandling af personoplysninger på brugerrettighedsejerens vegne foregå på følgende vilkår:

 1. SEGES Innovation P/S må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra bruger-rettighedsejeren, herunder for så vidt angår overførsel (overladelse, videregivelse samt intern anvendelse) af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som SEGES Innovation P/S er underlagt; i så fald underretter SEGES Innovation P/S brugerrettighedsejeren om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser, jf. art 28, stk. 3, litra a.
 2. Brugerrettighedsejeren bemyndiger og giver ved sin tiltrædelse af disse vilkår SEGES Innovation P/S fuldmagt til på vegne af brugerrettighedsejeren at etablere og indgå et lovligt overførselsgrund-lag til overførsel af personoplysninger til et tredjeland eller til internationale organisationer, uanset om dette må være i form af EU-Kommissionens standardkontrakter til overførsel af personoplysninger til tredjeland eller andet lovligt overførselsgrundlag.
 3. Disse Vilkår udgør brugerrettighedsejeren instruks. SEGES Innovation P/S må behandle personoplysninger på vegne brugerrettighedsejeren, ved brugerrettighedsejerens brug af InterCount, herunder ved lagring af brugerrettighedsejerens personoplysninger. SEGES Innovation P/S behandler følgende oplysninger:

  Brugerrettighedsejerens medarbejdere: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, kontaktoplysninger.

  Brugerrettighedsejeren: Produktionsdata (lokationsdata, økonomioplysninger, animalskproduktion, planteproduktion), stamoplysninger og kontaktoplysninger. 

  SEGES Innovation P/S behandler ingen følsomme personoplysninger. SEGES Innovation P/S må overføre personlysninger til tredjelande, forudsat en sådan overførsel er nødvendig for at SEGES Innovation P/S kan levere InterCount.

 4. SEGES Innovation P/S underretter omgående brugerrettighedsejeren, hvis en instruks efter databehandlerens mening er i strid med databeskyttelsesforordningen eller          databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.
 5. SEGES Innovation P/S sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger på vegne af brugerrettighedsejeren, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.
 6. SEGES Innovation P/S iværksætter alle foranstaltninger, som kræves i henhold til databeskyttelses-forordningens artikel 32.
 7. SEGES Innovation P/S må generelt gøre brug af underdatabehandlere. Se SEGES Innovations underdatabehandlere. Brugerrettighedsejeren har mulighed for at modtage notifikationer om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse, ophør eller erstatning af underdatabehandlere, inden brugen påbegyndes, ved at tilmelde sig nyhedsbrevet ved at sende en mail på følgende mailadresse: kundecenter@seges.dk. Såfremt brugerrettighedsejeren gør indsigelse mod brug af en underdatabehandler, og SEGES Innovation P/S ikke ønsker at efterkomme en sådan indsigelse, er brugerrettighedsejeren berettiget til at opsige det SEGES Software P/S, hvortil den pågældende underdatabehandler benyttes.
 8. SEGES Innovation P/S skal sørge for at pålægge underdatabehandleren databeskyttelsesforpligtelser svarende til dem, der er fastsat i disse vilkår, gennem en kontrakt eller andet retligt dokument i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, hvorved der navnlig stilles de fornødne garantier for, at underdatabehandleren vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i databeskyttelsesforordningen.
 9. SEGES Innovation P/S bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt bruger-rettighedsejeren ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af de registreredes rettigheder som fastlagt i databeskyttelsesforordningens kapitel 3.
 10. SEGES Innovation P/S bistår den dataansvarlige med at sikre overholdelse af brugerrettighedseje-rens forpligtelser i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 32-36 under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for SEGES, jf. art 28, stk. 3, litra f.
 11. SEGES Innovation P/S stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise SEGES Innovation overholdelse af databeskyttelsesforordningens artikel 28 og denne aftale, til rådighed for brugerrettighedsejeren og giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af brugerrettighedsejeren eller en anden revisor, som er bemyndiget af brugerrettighedsejeren.
 12. Ved ophør af brugerrettighedsejerens brug af InterCount forpligtes SEGES Innovation P/S til, efter brugerrettighedsejerens valg, at slette eller tilbagelevere alle personoplysninger til brugerrettighedsejeren, samt at slette eksisterende kopier, medmindre EU-retten eller national ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne.

SEGES Innovation P/S tilstræber den størst mulige sikkerhed for brugerrettighedsejerens persondata.

SEGES Innovation P/S bruger en række sikkerhedsteknologier og fremgangsmåder for at beskytte bruger-rettighedsejerens personoplysninger mod uautoriseret adgang, brug eller visning.

SEGES Innovation P/S anvender endvidere cookies. Ved at bruge InterCount, giver du samtykke til, at SE-GES Innovation P/S anvender cookies.

Du kan læse SEGES Innovation privatlivspolitik her.